o nás

Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.

IČ: 025 36 501

„SPOLEČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY“

Zooterapie – animoterapie - zoorehabilitace, aktivity a terapie k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě. Vztah lidí a zvířat.

Společnost rozvíjí, propaguje a zkvalitňuje metodiky aktivit a terapií k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě, především aktivit a terapií s asistencí zvířat / koterapeutů – ATAZ (animoterapie – zooterapie – zoorehabilitace). Společnost se zabývá vztahy lidí a zvířat.

Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby:

1. Použití zvířat / kooterapeutů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě.

Pozitivní až léčebné působení zvířete (koterapeuta) na člověka. Speciální forma fyzioterapie, socioterapie a psychoterapie prostřednictvím kontaktu se zvířetem (koterapeutem).

Kontakt – motivace - stimulace, která využívá přirozeného pozitivní působení kontaktu se zvířetem (koterapeutem) k terapii a aktivitám pro zlepšení zdravotního a psychosociálního stavu, relaxaci, výchově, vzdělávání apod.

Terapie a aktivity se zvířaty vedoucí nejen k podpoře sociální integrace osob s handicapem do společnosti, ke kompenzaci osob s postižením fyzickým, mentálním nebo sociálním, ale i k prevenci sociálního vyloučení.

Animoterapeutické – zooterapeutické – zoorehabilitační služby (dále jen animoterapeutické služby popř. ATAZ)

Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat (koterapeutů) ATAZ – animoterapie – zooterapie – zoorehabilitace

Zprostředkovávání kontaktu člověka se zvířetem:

Poskytování animoterapeutických služeb a zprostředkování pozitivního až léčebného kontaktu se zvířaty osobám v nepříznivé životní situaci, za účelem zlepšení kvality života a/nebo dosažení osobních cílů v oblasti zdraví, vzdělávání a sociálních vztahů.

Skrze svou síť dobrovolníků i profesionálů společnost poskytuje animoterapeutické služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Základním okruhem klientů jsou zejména:

a) osoby se zdravotním postižením, onemocněním nebo v rehabilitaci

b) osoby v nepříznivé sociální situaci

c) oběti násilí nebo krizových situací

d) osoby léčící se ze závislostí

e) studenti se speciálními potřebami nebo výchovnými problémy

f) osoby v zařízeních nápravné výchovy

g) další osoby, jejichž znevýhodnění nebo nepříznivá životní situace jim znesnadňují nebo znemožňují přirozený sociální kontakt s lidmi a zvířaty nebo u nichž by takový kontakt mohl přispět ke zlepšení jejich nepříznivé situace.

"Sama zooterapie má na člověka pozitivní vliv. Sociální oblast – zlepšení a trénink komunikace, rozvoj psychiky koncentrace, motivace, naladění, ovlivnění chování a celkové zklidněním při práci se zvířaty (koterapeuty), osobní a sociální
dovednosti - s
poluvytváření hodnotového systému, trénink paměti, posílení sebevědomí i smysluplné využití volného času."

2. Osvětové a informační služby.

Osvětové a informační služby v oblasti animoterapie a zprostředkovávání animoterapeutického kontaktu člověka se zvířaty. Poskytování informací odborné i laické veřejnosti.

Společnost poskytuje osvětové a informační služby pro laickou i odbornou veřejnost týkající se zejména témat:

a) animoterapie

b) vztahů lidí a zvířat

c) zoologie, chovatelství a welfare zvířat

d) možností zlepšování nepříznivé situace klientů

e) možností vzdělávání a průpravy v oboru animoterapie

f) environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

3. Chov-výcvik-zkoušky a testy zvířat – poradenství.

Veřejná vystoupení, zkoušky zooterapeutických – animoterapeutických - zoorehabilitačních zvířat (koterapeutů) a posuzování povahových testů zvířat používaných k zooterapii – animoterapii – zoorehabilitaci (ATAZ) v souladu s řádem ochrany zvířat podle
§ 7a zákona č. 246/1992 sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů schváleným Ministerstvem zemědělství
a Státní veterinární správou a orgány ochrany zvířat.

4. Stimulační a vzdělávací programy.

Vzdělávací programy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, environmentální výchovy,
zooterapie – animoterapie - zoorehabilitace,
chovu zvířat, zoologie pro zaměstnance, odborné spolupracovníky, dobrovolníky a praktikanty, studenty, školy, pro širokou veřejnost.

5. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže i dospělých. Práce s dětmi, mládeží, dospělími i seniory, s osobami s handicapem.

6. Ochrana přírody a životního prostředí, EVVO.

7. Zprostředkovávání kontaktu člověka se zvířetem.

8. Zajišťování odborných praxí v rámci služeb.

Společnost řídí správní rada (3 členové) za spolupráce dozorčí rady (3 osoby) a ředitel, nejvyšší orgán společnosti. Statutární orgán / ředitel je jednatelem společnosti a jedná jejím jménem.

Společnost spolupracuje s 23 dobrovolníky.

cca 30 osob

asociacezooterapie@seznam.cz