PORADENSTVÍ

 • nezávislá, důvěrná a nestranná podpora a pomoc
 • praktické a věcné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti
 • sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • infornace k zprostředkovávání návazných služeb zaměřených nejen na odbornou podporu a pomoc
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím zooterapie, výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit
 • sociálně terapeutické činnosti, zooterapii, výchovné, vzdělávací a volnočasové služby
 • podpora - informace při uplatňování práv, oprávněných zájmů a nároků, při obstarávání osobních záležitostí (neposkytujeme právní poradenství)
 • podpora při zařizování formalit v běžném životě
 • podpora popřípadě doprovod při vyjednávání, popř. zastupování
 • podpora při hledání zaměstnání za aktivní spolupráce uživatele (nejsme pracovní agentura)

INFORMACE POSKYTUJEME V OBLASTI

 • sociální podpory a pomoci
 • sociálních dávek
 • zdravotnictví
 • školství a vzdělávání
 • partnerských vztahů, manželství a rodinných vztahů
 • rodinné a výchovné
 • pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti - pracovní aktivity
 • poradenství v oblasti zaměstnávání
 • orientace v právním systému a právní ochraně  (neposkytujeme právní poradenství)